Politikk

Saker behandlet i byrådet 21. mai

Byrådet behandlet blant annet en sak om årsregnskapet for Oslo Havn.

Saker i byrådet / Publisert: 16.05.2024 / 22.05.2024

Av Byrådslederens kontor

Løpebanen i Tufteparken på Filipstad.
Løpebane i Tufteparken på Filipstad (Oslo Havn). Bilde: Olav Helland / Oslo kommune.

Saker med innstilling til bystyret

Byrådets kvartalsrapport

Kvartalsrapporten viser status per 1. kvartal 2024.

Rapporten viser at netto driftsresultat for Oslo kommune samlet ligger an til å bli 459 millioner kroner bedre enn regulert budsjett. 

Byrådet ber bystyret om å ta rapporten til orientering.

Forslag til regulering, Vestlisvingen 84 B, Bydel Stovner

Forslag om å omregulere Vestlisvingen 84 B fra nærbutikk til i hovedsak bolig.

Planforslaget legger til rette for rekkehus med opptil 7 boliger i tre etasjer, og eventuelt en mindre forretning med opptil 90 kvadratmeter i den østlige delen av rekkehusene.

Byrådet ber bystyret om å vedta reguleringen.

Årsregnskap

Årsberetning og årsregnskap 2023 avgis for:

  • Oslo Havn KF
  • Boligbygg Oslo KF
  • Oslobygg KF

Byrådet ber bystyret om å fastsette regnskapene og å ta årsberetningene til orientering.

Salg av Mosseveien 197 og 203

Saken gjelder salg av to eiendommer ved sjøsiden av Mosseveien: Mosseveien 197 og Mosseveien 203.

De to eiendommene ønskes solgt da de vurderes som uegnet for foretakets brukergruppe og har store vedlikeholdsetterslep. Som forberedelse til salg er det foreslått å sikre allmenheten tilgang til kyststiareal gjennom fradeling. Dette er fordi eiendommene ligger langs strandsonen i Oslofjorden og har stort potensiale som offentlige rekreasjonsområder.

Byrådet ber bystyret om å vedta salg.

Ny forskrift om tilskudd til private idrettsanlegg

Tilskuddsordning til realisering av private idrettsanlegg i Oslo kommune ble etablert i 2015, og skal bidra til et bedre idrettstilbud i Oslo. Gjennom samarbeid mellom idretten og kommunen er formålet raskere realisering av idrettsanlegg.

For å legge til rette for flere tilskuddsberettigede prosjekter av ulik størrelse, foreslår byrådet endringer i forskriften. Den viktigste er å utvide ordningen til alle prosjekter som innebærer utbedring av anlegg.

Byrådet ber bystyret om å vedta forskriften.

Kjøp av barnehager

  • Gladengveien 7, Bydel Gamle Oslo
  • Malerhaugveien 28, Bydel Gamle Oslo
  • Børsteveien 35, Bydel Grünerløkka
  • Sigurd Hoels vei 14, Bydel Gamle Oslo

Byrådet ber bystyret om å godkjenne kjøpene.

Endringer i forskrifter som av følge av ny opplæringslov

Ny opplæringslov trer i kraft 1. august 2024. Knyttet til dette, foreslås det endringer i følgende forskrifter

  • Forskrift om opplæring utover nasjonalt minstetimetall i kommunale grunnskoler
  • Forskrift om permisjon fra grunnskoleopplæringa
  • Forskrift om omdisponering av inntil 10 prosent av timene i fagene i kommunale grunnskoler

Byrådet ber bystyret om å ta vedta forskriftene.

Leiekontrakt kontorlokaler Vann- og avløpsetaten

Vann- og avløpsetaten har inngått leiekontrakt for nye kontorlokaler i Brynsengfaret 6, med forbehold om bystyrets godkjenning. Samlet verdi på leiekontrakten overstiger 50 millioner kroner og avtalen må derfor godkjennes av bystyret. 

Byrådet ber bystyret om å godkjenne kontrakten.

Klage fra Actis på avslag på søknad om tilskudd til frivillige og ideelle organisasjoner på helse- og sosialområdet

Actis Oslo og Akershus (nå Ruspolitisk fellesråd Østlandet) har klaget på bystyrets vedtak om avslag på søknad om tilskudd til frivillige og ideelle organisasjoner på helse- og sosialområdet for 2024.

Byrådet ber bystyret om å avvise klagen.

Se sakene

Saker som avgjøres av byrådet

Konstituering av seksjonssjef

Det er behov for midlertidig konstituering til stillingen som seksjonssjef i seksjon for investerings- og anskaffelsesprosesser i Byrådsavdeling for finans.

Oppnevning av nytt styre ved Fagskolen Oslo

Nytt styre for valgperioden 2023–2027 skal oppnevnes av byrådet. Som leder for styret for Fagskolen Oslo oppnevnes Ingunn Gjerstad og som nestleder oppnevnes Petter Yttereng.

Se sakene

Saker omtalt på denne siden

Vær oppmerksom på at denne artikkelen omtaler noen av sakene som behandles i det faktiske byrådsmøtet. Sakene er utvalgt etter det vi antar har offentlig interesse. Vi lager denne oversikten for å gjøre det enklere å følge med og finne fram. Derfor kan detaljer være forenklet, og ikke juridisk presise. Les protokollen fra møtet for de juridiske vedtakene.