Politikk

Saker behandlet i byrådet 14. mars

Byrådet behandlet blant annet et stoppet planforslag for "Eterfabrikken" ved Østensjøvannet miljøpark.

Saker i byrådet / Publisert: 07.03.2024 / 14.03.2023

Av Byrådslederens kontor

Byråd behandler saker i møte.
Byråd i byrådsmøte. Bilde: Sturlason.

Saker med innstilling til bystyret

Fritak for eiendomsskatt 2024

Saken gjelder fritak for eiendomsskatt for tre eiendommer eid av stiftelser eller institusjoner som tar sikte på å «gagna ein kommune, eit fylke eller staten», jf. eiendomsskatteloven § 7 bokstav a og forskrift for eiendomsskatt 2024, Oslo kommune.

Byrådet ber bystyret om å vedta saken.

Eterveien 10, 12 og Bogerudveien 5, sende stanset plan til bystyret, Bydel Østensjø

Planen innebærer omregulering fra friområde, turvei og industriformål til boligformål og næringsformål. Planen ble stoppet fordi den er vesentlig i strid med kommuneplanen når det gjelder utnyttelse og hensynet til kulturminneverdier. Eterfabrikken utvikling AS krever at planen blir behandlet av bystyret.

Byrådet ber bystyret om å stoppe planen fra videre behandling.

Høringssvar: NOU 2023:29 Abort i Norge – ny lov og bedre tjenester

Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) har sendt Abortutvalgets NOU 2023:29 Abort i Norge – Ny lov og bedre tjenester på høring.

Byrådet ber bystyret om å vedta avgitt høringssvar.

Se sakene

Saker som avgjøres av byrådet

Høring: Forslag til nasjonal gjennomføring av forordningen Single Digital Gateway

Oslo kommune har mottatt høring av forslag til nasjonal gjennomføring av forordning om opprettelse av en felles digital portal for å gi tilgang til opplysninger, prosedyrer og støtte- og problemløsning (Single Digital Gateway).

Oppdatering av standard kravspesifikasjoner for formålsbygg

Nye og reviderte standard kravspesifikasjoner for formålsbygg (SKOK) ble vedtatt av byrådet i 2022. Det følger av dette vedtaket at det skal fremmes en årlig sak for å oppdatere og justere krav i SKOK.

Høringssvar: NOU 2023:28 Investeringskontroll – En åpen økonomi i usikre tider

Nærings- og fiskeridepartementet har sendt NOU 2023: 28 om investeringskontroll til høring. Mandat for NOUen var å utrede behovet for regelverk eller en ordning for å kontrollere utenlandske investeringer i foretak som ikke er underlagt sikkerhetsloven.

Se sakene

Saker omtalt på denne siden

Vær oppmerksom på at denne artikkelen omtaler noen av sakene som behandles i det faktiske byrådsmøtet. Sakene er utvalgt etter det vi antar har offentlig interesse. Vi lager denne oversikten for å gjøre det enklere å følge med og finne fram. Derfor kan detaljer være forenklet, og ikke juridisk presise. Les protokollen fra møtet for de juridiske vedtakene.