Bolig og sosiale tjenester

Rapport viser nedgang i kriminalitet blant unge i Oslo

Rapporten «Barne- og ungdomskriminalitet i Oslo 2022 – Utfordringer i ulike geografiske områder» viser nedgang i kriminalitet blant unge sammenlignet med tall fra før pandemien.

Aktuelt / Publisert: 06.06.2023

Av Byrådslederens kontor — Velferdsetaten

Artikkelen er mer enn ett år gammel.
Grafitti på vegg
Rapporen barne- og ungdomskriminalitet i Oslo 2022 legges fram på SaLTo-konferansen 7. juni. Bilde: Dröfn Grimsdottir.

Rapporten presenteres på SaLTo-konferansen 7. juni. Den viser at antallet registrerte anmeldelser i 2022 er et av de laveste i perioden 2007–2022.

Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo kommune i 2022 beskrives på ulike geografiske nivåer med et fokus på endring i, og fordelingen av, ulike lovbruddskategorier. I hovedsak brukes registrerte anmeldelser med gjerningssted i Oslo kommune hvor identifisert gjerningsperson er i alderen 10-22 år.

Analysen tar utgangspunkt i utviklingen frem til og med 2022, så noe vil kunne se annerledes ut godt inn i første halvdel av 2023.

Rapporten «Barne- og ungdomskriminalitet i Oslo 2022 - Utfordringer i ulike geografiske områder» er skrevet av Annica Allvin og Tara Søderholm ved Felles enhet for forebygging (FF) og Oslo Politidistrikt.

Målet for Allvin og Søderholm har vært å beskrive situasjonsbildet i 2022 og noen utviklingstrekk i barne- og ungdomskriminaliteten for Oslo kommune over tid, men også vise nyanser mellom og innad i de tre geografiske driftsenhetene GDE Sentrum, Øst og Vest. Innad i GDE-ene ses det på hvordan lovbruddsfordelingen varierer på (del-)bydelsnivå.

Oslo politidistrikt har siden 2006 utarbeidet årlige rapporter om kriminalitet og rusbruk blant barn og unge i Oslo kommune. Dette er kunnskapsprodukter som utarbeides i nært samarbeid med SaLTo-sekretariatet i Oslo kommune med representanter fra alle 15 bydelene og andre aktuelle kommunale tjenester.

Stabilt bilde

Tallmaterialet for Oslo kommune som helhet, viser i de større linjene et ganske stabilt bilde. Fra 2021 til 2022 var det en oppgang på 5,8 prosent i antall anmeldelser og en nedgang på 2,6 prosent i antall mistenkte personer i alderen 10-22 år. Sett opp mot prepandemisnittet (2017-2019) er det en større nedgang i både antall anmeldelser (-10,5 prosent) og i antall mistenkte personer (-4,7 prosent).

Om forskjellen fra 2021 til 2022 eller fra prepandemisnittet til 2022 er beskrivende for en større utvikling synes rapportforfatterne er vanskelig å si, blant annet på grunn av pandemiens påvirkning på tallene og den endring de har sett i hva ungdommer er anmeldt for. Antallet registrerte anmeldelser i 2022 er et av de laveste i hele statistikkperioden 2007-2022.

Nedgang blant jenter og unge kvinner

Nedgangen i mistenkte personer fra 2021 til 2022 er sterkt knyttet til jenter og unge kvinner. Det er stadig også tydelige kjønnsforskjeller i både Oslo totalt og i ulike lokalområder, med en svært tydelig overvekt av registrerte gutter og unge menn. Oslo sentrum er det lokalområde som avviker noe fra denne kjønnsfordelingen, med høyere andel jenter i aldersgruppen 10-14, noe som knyttes til butikktyveri.

Aldersfordelingen følger et velkjent mønster med høyest kriminell aktivitet i sene ungdomsår og for unge voksne. Rapporten viser en overvekt av mistenkte personer i alderen 18-22 i de fleste lovbruddskategoriene. I den yngre gruppen (10-17) er de eldste ungdommene (15-17) registrert i flest anmeldelser. Den yngre gruppen (10-17), særlig yngre barn (10-14) er noe mer fremtredende i kategorien vinningslovbrudd, i hovedsak knyttet til butikktyveri.

Nedgang i registrerte narkotikalovbrudd – økning i trafikklovbrudd

Selv om det ikke har vært en stor endring i antall anmeldelser og mistenkte personer, har det vært en endring i hva personene blir anmeldt for. I tråd med utviklingen nasjonalt observeres det en nedgang i registrering av narkotikalovbrudd også i tallene over barn- og ungdomskriminalitet i Oslo kommune. Narkotikalovbrudd er i 2022 på det laveste nivået i årene som inkluderes i statistikk (2007-2022). Samtidig viser analysen noen variasjoner geografisk i utviklingen i narkotikalovbrudd.

En annen vesentlig endring, som ses i alle GDE-ene, er en kraftig økning i antallet anmeldelser av, og anmeldte personer for, trafikklovbrudd. Brudd på veitrafikkloven utgjør nå den største lovbruddskategorien blant anmeldelser med mistenkt 10-22 år, til forskjell fra tidligere år.

Endringene i narkotika- og trafikklovbrudd er sterkt påvirket av endringer i kontrollpraksis.

Økonomisk kriminalitet øker – vinningslovbrudd går ned

Antallet anmeldelser for økonomisk kriminalitet gikk opp allerede i 2020, og denne økningen har fortsatt inn i 2022, i likhet med trenden i den generelle befolkningen i Norge. I 2022 ble registrert 526 anmeldelser med mistenkt i aldersgruppen 10-22 år. Særlig øker anmeldelser for bedrageri som var 451 av de 526 anmeldelsene i 2022.

Over tid har antall registrerte vinningslovbrudd gått ned. Selv med en økning i vinningslovbrudd etter pandemien, er antallet anmeldelser i 2022 fortsatt lavt sammenlignet med årene før pandemi.