Budsjett, regnskap og rapportering

Prioriterer fortsatt bredden i tjenestetilbudet

– I krevende tider er det viktig å skjerme områder vi mener har betydning for å møte fremtidige utfordringer, sier bydelsdirektør Trine K. Urholt.

Aktuelt / Publisert: 29.11.2023

Av Bydel Nordre Aker

Vifte av forsider på budsjettdokumentet
Budsjett for 2024 i bydelen. Bilde: Oslo kommune.

Bydel Nordre Akers budsjettramme for 2024 er på ca. 2,1 milliarder kroner. Selv om tildelingen øker i forhold til 2023, medfører kostnadsvekst, befolkningsøkning og økt aktivitetsbehov et omstillingsbehov på ca. 35 millioner kroner.

For 2024 legges det frem et budsjett som er stramt, men som samtidig har ambisjoner om å beholde bredden i tjenestetilbudet ut mot innbyggere, samt videreføre viktige satsinger innenfor frivillighet og rekruttering.

Befolkningsutviklingen viser at antallet eldre øker, det er knapphet på boliger til utsatte grupper, kravene til kommunehelsetjenesten endres og det er økt konkurranse om arbeidskraft og fagkompetanse. Samtidig står grupper utenfor arbeidslivet. Dette er eksempler på komplekse utfordringer som bydelen og kommunen møter.

Utgiftene til økonomisk sosialhjelp øker i hele Oslo, også her i Nordre Aker. Økt bosetting av flyktninger og et økt konstandsnivå generelt i samfunnet har medført et høyere antall innbyggere som mottar sosialhjelp samtidig som de gjennomsnittlige utbetalingene øker.

Økte krav og kamp om ressurser

– Det aller viktigste vi driver med er bydelens tjenester til innbyggerne, med særlig vekt på tjenester til de som trenger oss mest. Derfor har det vært viktig for oss å opprettholde bredden i tjenestetilbudet, inkludert det forebyggende arbeidet vårt, poengterer hun.

I 2023 etablerte bydelen et mer systematisk arbeid for å sikre fortsatt god rekruttering av ansatte og utvikling av rett fagkompetanse. Dette arbeidet fortsetter i 2024.

Bosetting av flyktninger

Innen utgangen av 2023 vil bydelen ha tatt imot 160 flyktninger. Dette kommer i tillegg til å ivareta og følge opp de 150 som ble bosatt i 2022. Bosetting og integrering av flyktninger er en dugnad hvor lokalsamfunnet og kommunen jobber sammen. Et forhøyet nivå på antall bosettinger er forventet å fortsette inn i 2024. I tillegg sørger også bydelen for helsetjenester til akuttmottaket for flyktninger som nå er det eneste mottaket i Oslo.

­–Flyktningarbeidet er et godt eksempel på hvordan vi klarer å håndtere uforutsette situasjoner på strak arm takket være tverrfaglig innsats og samarbeid, forteller Urholt som er stolt av bydelens innsats.

Frivillighet for alle

Frivillighet er en nøkkel som kommer til å bli enda viktigere i forbindelse med både forebygging og inkludering fremover. Prosjektet «Frivillighet i nytt terreng» som startet opp i 2022 skal bidra til økte muligheter og en kultur for samskaping mellom bydelens tjenester, organiserte lag og foreninger, men også enkeltpersoner eller mindre grupper og initiativ som ønsker å utgjøre en forskjell.

– Denne bydelen har mange aktive og engasjerte innbyggere. Tverrfaglig innsats og samhandling med frivilligheten i lokalmiljøet har for eksempel vært et viktig bidrag for at våre nye innbyggere fra krigsherjede land får oppleve selvstendige, aktive og gode liv her i Nordre Aker, avslutter bydelsdirektøren.

Tall fra budsjett 2024

  • Bydel Nordre Akers budsjettramme for 2024 er på ca. 2,1 milliarder kroner.
  • Ved inngangen til 2023 hadde Bydel Nordre Aker en kriteriebefolkning på 54.570 innbyggere (inkl. Marka). Prognosen for befolkningsveksten i bydelen viser en forventet økning på 12 prosent eller 6.400 personer frem mot 2034. Det vil si en økning på ca. 600 personer årlig.
  • Bydel Nordre Aker vil i løpet av 2023 ha tatt imot 160 flyktninger. Det forventes at bydelen skal ta imot minst 130 flyktninger i 2024 (foreløpig estimat).

Her er lenke til hele budsjettet for Bydel Nordre Aker 2024

Budsjettkonferansen er mandag 4. desember 17.30- 19.30 i BU-salen Nydalsveien 21.

Åpen for publikum og streames her