Politikk

Oslobudsjettet 2020: Klimabudsjettet for Oslo

I klimabudsjettet for 2020 foreslår byrådet nye og styrkede tiltak for å redusere utslippene av klimagasser i Oslo: Fritak for elvarebiler i bomringen, bedre og flere lademuligheter for elbil, økt tilskudd til kollektivtilbudet og Oslo kommunes egne bygg- og anleggsprosjekter skal bruke maskiner drevet av strøm, hydrogen eller biodrivstoff. Lastebiler som transporterer masser og avfall fra bygg- og anleggsvirksomhet skal også i økende grad kjøre fossilfritt.

Pressemelding / Publisert: 25.09.2019

Av Byrådslederens kontor

Artikkelen er mer enn ett år gammel.

I klimabudsjettet for 2020 foreslår byrådet nye og styrkede tiltak for å redusere utslippene av klimagasser i Oslo: Fritak for elvarebiler i bomringen, bedre og flere lademuligheter for elbil, økt tilskudd til kollektivtilbudet og Oslo kommunes egne bygg- og anleggsprosjekter skal bruke maskiner drevet av strøm, hydrogen eller biodrivstoff. Lastebiler som transporterer masser og avfall fra bygg- og anleggsvirksomhet skal også i økende grad kjøre fossilfritt.

– I sommer la vi frem en plan for å gjøre Oslo til verdens første utslippsfrie storby innen 2030. Det er “ufattelig ekstremt ambisiøst” ifølge klimaforsker Borgar Aamaas ved Cicero, men som han sier, “helt nødvendig” dersom vi skal unngå farlige klimaendringer. Nå må vi sette alle kluter til for å kutte klimautslipp, sikre ren luft, bedre nærmiljøet i byene våre, sier miljø- og samferdselsbyråd Lan Marie Berg.

– Vi har fremdeles en vei å gå om vi skal nå klimamålene våre i 2020 og 2030. Dette klimabudsjettet viser at vi fortløpende vurderer om det må gjennomføres nye tiltak eller om vi må skjerpe eksisterende virkemidler for å kutte utslippene, sier finansbyråd Robert Steen.

Effekt

Med tiltakene som er foreslått i klimabudsjettet for 2020 forventer Oslo kommune at klimagassutslippene vil være redusert med minst en tredel i 2020 sammenliknet med utslippene i 2009. Effekten av alle tiltak vanskelig å beregne, og flere av tiltakene er derfor ikke regnet med når kommunen forventer minst en tredjedels reduksjon. Klimabudsjettet for 2020 inneholder en rekke tiltak som skal bringe byen nærmere byrådets mål om 41 prosents reduksjon i 2020 og 95 prosents reduksjon i 2030:

Kollektivtransport

I 2020 vil all kollektivtransport i Oslo-regionen være fossilfri, og på samme tid fases utslippsfrie elbusser og el-båter inn. Byrådet foreslår å øke tilskuddet til Ruter med 85 millioner kroner (prisjustert) i 2020 utover 2019-nivået for å få flere avganger og utvidelse av kollektivtilbudet. I 2020 starter anleggsarbeidet for Fornebubanen og anskaffelsen av nytt signal- og sikringsanlegg for t-banen. Trikkeinfrastrukturen oppgraderes og de første nye trikkene skal settes i drift i 2021. Arbeidet med å planlegge og regulere ny sentrumstunnel for t-banen fortsetter.

Næringstransport

Lette elektriske varebiler får takstfritak i bomringen. Innenfor Ring 1 planlegger kommunen i 2020 å gjøre om 25 parkeringsplasser til plasser reservert for elektriske næringskjøretøy (varebil). Støtteordning for ladeinfrastruktur til vare- og nyttetransporten videreføres.

Byrådet har vært pådriver for å innføre redusert takst i bomringen for tunge kjøretøy som bruker 100 prosent biogass. Statens vegvesen vurderer nå de tekniske og praktiske mulighetene. Om slik rabatt blir innført, kan det gi et betydelig bidrag til reduserte utslipp fra tunge kjøretøy i Oslo.

Lading av elbil

Det er planlagt utbygging av 575 nye gateladere for elbil i 2020. Utbyggingen skal basere seg på en kartlegging av hvor behovet for offentlige ladere er størst. I tillegg samarbeider Oslo kommune med Fortum Oslo Nett om å etablere og drifte hurtigladere. Det er foreslått bevilget 7 millioner kroner til etablering av ladeinfrastruktur til eldrosjer. Ordningen som gir drosjeeiere støtte til å etablere lading for sine biler videreføres. I løpet av drøyt to år har det blitt innvilget søknad om støtte til ladeinfrastruktur i borettslag og sameier som muliggjør installering av cirka 34 000 ladepunkter. Tilskuddsordningen videreføres i 2020.

Bildeling

Byrådet foreslår å sette av 15 millioner kroner til å reservere 600 parkeringsplasser på gateplan til bildeling slik at flere kan bo i byen uten å eie egen bil.

Bygg og anlegg

Flere utslippsfrie byggeprosjekter er planlagt i 2020. Oslo kommune skal bruke innkjøpsmakten for å sikre at alle kommunale prosjekter er fossil- eller utslippsfrie. Byrådet er allerede i gang med dette arbeidet og Oslos første utslippsfrie anleggsprosjekt startet i høst i Olav Vs gate.

Tilskuddsordninger

Byrådet foreslår å styrke Klima- og energifondet med 50 millioner kroner i 2020. Flere tilskuddsordninger med mål om overgang fra fossile til klimavennlige transportformer skal videreføres og utvikles videre. Det planlegges også tilskuddsordning rettet mot utslippsfri bygg- og anleggsvirksomhet.

Plast

Byrådet foreslår å bevilge 5 millioner kroner i 2020 for å følge opp Oslos handlingsplan mot plastforurensing i Oslofjorden 2019-2020. Det ligger et stort potensial i å redusere utslipp fra plast i avfallsforbrenning. Det vil bli utredet hvordan man kan redusere utslipp i alle ledd i bruken av plast.

Figur som viser de historiske utslippene fra 2009 og frem til siste offisielle utslippsstatistikk for 2017
Figur 1: Utviklingen i utslipp fra 2009-2017 og mål og forventet utvikling i utslipp i kommende økonomiplan (2020-2023). Bilde: Oslo kommune.

Figuren over viser de historiske utslippene fra 2009 og frem til siste offisielle utslippsstatistikk for 2017. Nyeste statistikk viser at klimagassutslippene i Oslo gikk ned med om lag 16 prosent fra 2015 til 2017. Videre vises byrådets klimamål for 2020 og utslippsrammen frem mot 2023. I 2023 er det forventet at utslippene vil reduseres med minst 39 prosent i forhold til 2009-nivået. Den grønne stiplede linjen viser forventet utslippsreduksjon, inkludert effekten av klimatiltak vedtatt av staten og Oslo kommune. I figuren vises også behovet for å identifisere ytterligere nødvendige utslippsreduksjoner (avstanden mellom tiltakseffekt og klimamål 2020, utslippsramme 2023).

Kakediagram som viser utslippene i prosent
Figur 2: Fordelingen av de ulike kildene til utslipp i Oslo 2017 fordelt på sektorer (Miljødirektoratet 2019). Bilde: Oslo kommune.

Pressekontakt

Byrådssekretær miljø og samferdsel Sindre Buchan, telefon: 922 92 525