Bolig og sosiale tjenester

Ny rapport viser økning i kriminalitet blant de yngste i 2023

​​SaLTo-rapporten viser økning i anmeldelser av volds- og vinningskriminalitet blant de yngste. Oslo kommune og Politiet i Oslo vil forsterke tiltak i prioriterte områder.​

Aktuelt / Publisert: 08.05.2024

Av Byrådsavdeling for sosiale tjenester — Velferdsetaten

Et bilde av et kart over Oslo sentrum med flagg i forskjellige farger som viser hvor det er mye rusaktivitet.
Rapporten Barne- og ungdomskriminalitet i Oslo 2023 legges fram på SaLTo-konferansen 8. mai. Bilde: Ilja C. Hendel.

Rapporten «Barne- og ungdomskriminalitet i Oslo 2023» er utarbeidet av Felles enhet for Forebygging i Oslo politidistrikt.

Dette er hovedfunnene

  • Etter at barne- og ungdomskriminaliteten sank under pandemiårene, økte antall anmeldelser med personer i alderen 10-17 år i 2023
  • For de i alderen 10-14 år har den registrerte kriminaliteten økt, også sammenlignet med årene før pandemien
  • For de i alderen 15-17 år er antall anmeldelser på nivå med 2019
  • Fortsatt er det slik at omlag 97 prosent av barn og unge i alderen 10-17 år ikke er registrert med kriminalitet
  • Rapporten viser en økning i antall anmeldelser for vold for 10-14-åringene, og for vinningslovbrudd
  • De fleste anmeldelser for fysisk vold er for kroppskrenkelse, og de mest alvorlige voldssakene utgjør en liten andel av anmeldelser for fysisk vold

– Må møtes med samlet og forsterket innsats

– Dette er en negativ utvikling som bekymrer meg, og den må møtes med samlet og forsterket innsats. Det betyr at politiet må få ressursene de trenger til å oppklare og forbygge kriminalitet, samtidig som vi må forsterke samarbeidet mellom politiet og kommunens forebyggende innsatser, sier byrådsleder Eirik Lae Solberg.

– Når barn og unge utfører kriminalitet får det store konsekvenser for både utsatte, utøver selv og samfunnet. Politiet prioriterer å være tilstede for å forhindre vold og rekruttering til kriminelle nettverk, sier politimester Ida Melbo Øystese i Oslo politidistrikt.

Vinningskriminalitet

I rapporten refereres det til vinningskriminalitet. Noen av de viktigste underkategoriene her er butikktyveri, ran, heleri og hvitvasking.

Voldskriminalitet

I rapporten refereres det til voldskriminalitet. Underkategorier her er blant annet fysisk vold, trusler og vold mot offentlig tjenesteperson. Sistnevnte omfatter igjen både fysisk vold, trusler, hindring og forulemping.

Samlekategorien «annen»

Denne kategorien omfatter en rekke ulike lovbrudd. Her inngår blant annet anmeldelser for bæring av kniv/annet våpen, hensynsløs atferd og personforfølgelse, brudd på utstedt forbud, og ordensforstyrrelse

SaLTo

SaLTo er Oslo kommune og Oslo politidistrikt sin samarbeidsmodell for å koordinere og samordne det rus- og kriminalitetsforebyggende arbeidet overfor barn og unge. Se mer informasjon om SaLTo-samarbeidet på kommunens nettsider (oslo.kommune.no)

Anmeldelser

En anmeldelse representerer et saksnummer i politiets register. En anmeldelse kan dekke flere personer, og dermed flere forhold.

Viser situasjonsbildet

Rapporten viser situasjonsbildet og kriminalitetsutviklingen blant unge i Oslo. Den ble presentert på SaLTo-konferansen 8. mai, som samler politi, SaLTo-koordinatorer i bydelene og Velferdsetaten, utdanningssektoren og andre som jobber med barn og unge i Oslo.

– Vi tar tallene som legges fram i rapporten på det største alvor. Det er særlig økningen i anmeldelser av vold - og vinningskriminalitet blant de yngste som er spesielt bekymringsfullt og må stoppes. Det må vi møte med tidlig innsats og god dialog mellom skole, barnevern, foreldre og politi, som er det viktigste for å bekjempe ungdomskriminalitet, sier byråd Julianne Ferskaug.

Flere registrert for gjentatt kriminalitet

Antall unge som er registrert for gjentatt kriminalitet har økt i 2023. 217 personer er registrert med fire eller flere forhold. Dette er noen flere enn det har vært de siste årene. En gruppe på 49 personer er registrert for 10 eller flere forhold.

Oslo politidistrikt har siden 2006 utarbeidet årlige rapporter om kriminalitet og rusbruk blant barn og unge i Oslo kommune. Dette er kunnskapsprodukter som utarbeides i nært samarbeid med SaLTo-sekretariatet i Oslo kommune med representanter fra alle 15 bydelene og andre aktuelle kommunale tjenester.

Det er en betydelig overvekt av gutter som anmeldes, og spesielt i aldersgruppen 15-17 år. Vold er den største lovbruddskategorien blant gutter, etterfulgt av vinning. For jenter 10-17 år utgjorde butikktyveri en stor andel av anmeldelsene i 2023. Dette var enda tydeligere for jenter i alderen 10-14 år.

– Forebygging er et felles ansvar, både i enkeltsaker og på systemnivå i et tett tverretatlig samarbeid. SALTO-rapporten som presenteres i dag gir oss et godt kunnskapsgrunnlag for hvordan vi sammen kan snu utviklingen innenfor de områdene hvor vi ser det er store utfordringer, sier Jane Bechmann Dahl, enhetsleder for forebygging i Oslo politidistrikt.