Natur, kultur og fritid

Ekstraordinær båndtvang i Marka

Ekstraordinær båndtvang oppheves i Østmarka, fra og med fredag 1. mars. I Nordmarka og Lillomarka gjelder ekstraordinær båndtvang fortsatt.

Pressemelding / Publisert: 05.01.2024 / Oppdatert: 29.02.2024

Av Bymiljøetaten

Rådyr
Rådyr er sårbare for løse hunder om vinteren. Bilde: Oslo kommune.

På grunn av endrede snøforhold oppheves den ekstraordinære båndtvangen for hund i Østmarka fra og med fredag 1. mars. Den ekstraordinære båndtvangen videreføres inntil videre i Nord- og Lillomarka.

6. januar ble det innført ekstraordinær båndtvang i Marka i Oslo, av hensyn til viltet. Bymiljøetaten har på bakgrunn av endrede snøforhold besluttet å oppheve den ekstraordinære båndtvangen i Østmarka, fra og med 1. mars.

De andre kommunene rundt Østmarka har opphevet eller vil om kort tid oppheve båndtvangen på sine arealer.

I Nord- og Lillomarka er det inntil videre nødvendig å videreføre ekstraordinær båndtvang.

Store variasjoner i snøforhold i Marka

Det er nå stor variasjon i mengden snø i Oslo. Mest er det i Nord- og Lillomarka, særlig i høyereliggende områder. Østmarka er generelt mer lavtliggende enn Nordmarka. Snømengdene har der vært noe mindre enn i Nordmarka, og snøen har nå sunket mye sammen etter perioder med mildt vær.

I Nord- og Lillomarka er snømengdene så langt i mindre grad påvirket av mildværet, men også der er snødybden noe redusert i de mest lavtliggende områdene. I perioder dannes det skare, avhengig av svingninger mellom minus- og plussgrader. Hunder kan da løpe oppe på skaren, mens rådyrene med sine spisse klover faller gjennom.

Mange rådyr har trukket ned mot lavereliggende områder i Nord- og Lillomarka. Sannsynligheten for konfrontasjoner mellom eventuelle løse hunder og rådyr i dårlig kondisjon er derfor høy i disse områdene.

Behovet for en avgrensing som er enkel å forholde seg til, bidrar til at båndtvangen videreføres i hele Nord- og Lillomarka. Avgrensingen følger markagrensa, som i hovedsak følger grensen mellom tettbebyggelsen og skogen, med unntak av bl.a. i Sørkedalen og Maridalen (se avgrensing på vedlagt kart, der markagrensen er angitt i blått og kommunegrensen i rødt).

Den ekstraordinære båndtvangen i Nord- og Lillomarka vil bli opphevet når forholdene tilsier det, senest 1. april da den ordinære båndtvangen starter.

– Selv om vi nå opphever båndtvangen i noen områder er det allikevel viktig at hundeeiere har god kontroll på hundene sine dersom de velger å slippe dem løs. Dette av hensyn til rådyr og annet vilt som er i en sårbar situasjon nå på slutten av vinteren, oppfordrer biolog Kjell Isaksen i Bymiljøetaten.

– Det er særlig rådyr som er sårbare for løse hunder om vinteren, men også for blant annet elg vil løse hunder kunne være et problem. Hunder kan bite og skade/drepe viltet direkte, og jaging kan føre til så store påkjenninger at viltet bukker under av utmattelse og stress. Hyppige forstyrrelser fører til økt energibruk og mindre tid til å finne mat. Når det blir mye snø blir det tungt og energikrevende for dyrene å bevege seg, og det blir vanskeligere å finne mat. Nå mot slutten av en lang og hard vinter har mange rådyr brukt opp energireservene, og dyrene har et særlig stort behov for ro og tid til å finne mat, sier Isaksen.

Kommunens naturoppsyn i Marka og viltvakt-/ ettersøkspersonell er mye ute i Marka, blant annet i forbindelse med oppfølging av rapporter om forkomne, skadde eller døde rådyr og elg. Bymiljøetaten har ut fra dette et godt grunnlag for å vurdere behovet for ekstraordinær båndtvang i ulike deler av kommunen.

Kommunen har hjemmel i hundeloven til å innføre ekstraordinær båndtvang «under ekstraordinære forhold som gjør båndtvang påkrevd for å beskytte viltet». Båndtvangen innebærer at hunder skal holdes i bånd eller inngjerdet.

Kart over grensa til marka i Oslo
Ekstraordinær båndtvang gjelder i Nord- og Lillomarka i Oslo kommune, på kartet avgrenset mellom markagrensen (blå strek) og kommunegrensen (rød strek). Bilde: Oslo kommune.

Se kartet i større format.

Denne saken ble først publisert 5. januar, med ekstraordinær båndtvang i hele Marka.