Budsjett, regnskap og rapportering

Bydelsdirektørens forslag til budsjett 2024 og økonomiplan 2024-2027

Bydelsdirektørens forslag til budsjett 2024 ble presentert for bydelens folkevalgte den 30. november 2023. Her kan du lese hva som ble presentert. Du kan også lese budsjettforslaget i sin helhet. Vestre Aker bydelsutvalg behandler budsjettet i sitt møte 14.desember.

Aktuelt / Publisert: 01.12.2023

Av Bydel Vestre Aker

Bydelsdirektørens forslag
Holmenkollen Nasjonalanlegg. Bilde: Bydel Vestre Aker.

Med utgangspunkt i aktivitetsnivået per oktober 2023, gir byrådets budsjettforslag et omstillingsbehov på 94 mill., og i 2024 har bydelen følgende hovedområder for omstilling:

• Redusere tjenesteomfang og tildelingspraksis i Helse og omsorgstjenester

• Redusere omfang av tilretteleggingstilskudd og spesialpedagogisk hjelp i barnehager

• Effektivisere ledelse og administrasjon, herunder sentralisering av fagmiljøer

Med ambisjonen “Sammen skaper vi bærekraftige løsninger og handlekraft” skal bydelen omstille tjenester og være rustet for fremtiden. Det anses som nødvendig for å løfte blikket og tenke langsiktig. Bydelens gjennomføringsevne vil bli avgjørende om vi lykkes. Bydelens strategi for økonomiplanperioden er å få kontroll på aktiviteten slik at bydelens økonomi er på tilsvarende nivå eller lavere enn tildelte midler.

Bydelen skal fortsatt yte tjenester med god kvalitet, men vil i større grad måtte prioritere helse- og omsorgstjenester til de som trenger det mest. Omstillingen vil kreve mye av både ledere og medarbeidere. Bydelsdirektørene vil vektlegge åpenhet og god kommunikasjon, samt medvirkning fra de ansattes representanter og tett oppfølging av de involverte.

Bydelens strategiske plan 2022-2025 peker på tre prioriterte innsatsområder; barn og unge, levekårsforskjeller og frivillighet. Prioriteringen gir følgende utslag i bydelsdirektørens forslag til budsjett 2024:

• Helsestasjonstilbudet og skolehelsetjenesten styrkes med flere faste helsesykepleierstillinger.

• Barn og unge: Bydelen benytter mer midler til barnehagene enn tildelingen i byrådets budsjettforslag.

• Levekårsforskjeller: Bydelen vil intensivere arbeidet for å utjevne levekårsforskjeller.

• Frivillighet: Tilskudd til frivillighetssentralen opprettholdes med 0,5 mill. I tillegg settes det av 0,5 mill. som frie tilskuddsmidler til frivilligheten.

Budsjettet skal vedtas av bydelsutvalget i møte 14. desember 2023.

Les bydelsdirektørens forslag til budsjett for 2024 her.