Byutvikling

Bredt flertall bak småhusplanen

Byrådspartiene Arbeiderpartiet, SV og MDG har kommet til felles enighet med Høyre og Venstre om Oslos småphusplan. Småhusplanen er viktig for Oslo, og det er nå et bredt politisk flertall bak planen.

Pressemelding / Publisert: 06.06.2023

Av Byrådslederens kontor — Oslo kommune

Artikkelen er mer enn ett år gammel.
Område med mye grønt og småhus.
Illustrasjon småhusplan-område. Bilde: Oslo kommune.

– Vi har hatt et godt og konstruktivt samarbeid med Høyre og Venstre om småhusplanen, og vi har kommet fram til en god felles løsning som alle kan stå bak. Det betyr at planen står seg i mange år framover og gir forutsigbarhet i småhusområdene, sier byrådsleder Raymond Johansen.

– For Høyre har det vært viktig at det bygges mindre tett og mer strøkstilpasset. Småhusområdenes preg må i større grad tas vare på for å beholde byens grønne kvaliteter, sier Høyres byrådslederkandidat Eirik Lae Solberg.

– Vi er godt fornøyde med resultatet. Med denne planen tar vi bedre vare på småhusområdenes særpreg og grønne kvaliteter, slik at det blir plass til lek og trivsel mellom husene. Vi strammer inn reglene, slik at utbyggingen ikke blir like tett som tidligere, sier byråd for byutvikling Arild Hermstad.

Enighet om å stramme inn for å ivareta

Det er bred politisk enighet om å stramme inn i småhusområdene for å ivareta de grønne verdiene på en bedre måte, men samtidig legge til rette for noe mer utbygging enn forslaget fra Plan- og bygningsetaten, blant annet gjennom justerte tomtekrav til flermannsboliger og åpne for noe høyere utnyttelse.

– Vi i Venstre er strålende fornøyd med å ha kommet til en enighet sikrer byens småhusområder et sterkt vern mot uønsket utbygging, tar vare på kulturmiljøer og styrker de grønne kvalitetene. Dette er en plan for fremtiden, og på grunn av den brede enigheten er vi også trygge på at den vil stå seg over tid og gi forutsigbarhet. Dette er samarbeid om byutviklingspolitikken på sitt beste, sier gruppeleder for Venstre Hallstein Bjercke.

– SV er svært fornøyd med dette resultatet, småhusområdene bevares med hensyn til byens særpreg, grønne verdier, biologiske mangfold og sikrer at byen har boliger til mennesker med ulike behov og i ulike livsfaser, sier byråd for oppvekst og utdanning Sunniva Eidsvoll Holmås.

Endringer til forslag om småhusplanen

Høyre, Arbeiderpartiet, MDG, SV og Venstre har blitt enige om følgende endringer i byrådets forslag til småhusplanen:

  • Vi reduserer minste tillatte tomtestørrelse for flermannsbolig til 400 kvm for å forsterke insentivet til å bygge flere flermannsboliger og tilrettelegge for et noe høyere boligpotensial i planen.
  • Vi åpner opp for firemannsboliger i småhusområdene.
  • Vi ønsker å tillate takterrasser, men kun i de tilfellene der dette er et godt valg for prosjektet.
  • Tillatt utnyttelse per tomt settes til 18 prosent bebygd areal samtidig som vi gjør det lettere å etterisolere eksisterende bygningsmasse. Samtidig foreslår vi å øke gesimshøyden til 7 meter for å øke bokvaliteten. For planens særskilte A- og B-områder ved sjø eller vassdrag foreslås BYA 16 prosent.
  • Minimum 60 prosent av tomtens areal skal være grøntarealer. Vi presiserer at uteoppholdsarealer skal være på terreng, samtidig som vi reduserer kravet til uteoppholdsareal for å tilrettelegge for naturtomter.
  • Vi tar inn kvalitetskrav til sykkelparkering i tråd med parkeringsnormen vedtatt av bystyret desember 2022.
  • Vi ønsker å høre nye bestemmelser som skal skjerpe kravene til arkitektonisk kvalitet i småhusområdene.
  • Vi øker fleksibiliteten for huseiere til å dele opp for eksempel en enebolig til en flermannsbolig, samtidig som vi tilrettelegger for at det skal være enklere å få bygget mindre tilbygg slik at boligmassen kan tilpasses ulike faser i livet.

Ny høring

Endringene krever at småhusplanen må legges ut til ny høring.

Plan- og bygningsetaten vil gjennomføre alt det praktiske og legger småhusplanen på høring fra midten av juni. Det vil bli annonsert.

Høringsinnspillene vil deretter bli vurdert før endelig vedtak i bystyret.

Småhusplanen omfatter rundt 29 000 eiendommer og cirka 40 000 boenheter i Oslo. De fleste småhusområdene i byen inngår i planen, men ikke alle.

Følg saken her: Revisjon av småhusplanen

Pressekontakt

For byrådsleder Raymond Johansen
Telefon

Pressekontakt Rune Dahl

For Høyres byrådslederkandidat Eirik Lae Solberg
Telefon

Pressekontakt for Byutviklingsutvalget

Leder James Stove Lorentzen
Telefon

For byråd for byutvikling, Arild Hermstad

Kommunikasjonsrådgiver Kristine Langfjord
Telefon

Pressekontakt Venstre

Gruppeleder Hallstein Bjercke
Telefon

For byråd for oppvekst, Sunniva Eidsvoll Holmås

Kommunikasjonsrådgiver Karen Mjør
Telefon