Bystyret

Bli meddommer!

Vil du bidra til et viktig samfunnsoppdrag? Da bør du søke om å bli meddommer.

Aktuelt / Publisert: 04.03.2024

Av Bystyrets sekretariat

Bilde av Oslo Tinghus
Bilde: Olav Helland/Oslo kommune.

Hvordan bli meddommer?

Nå kan du bli meddommer for perioden 01.01.2025–31.12.2028. Sjekk om du oppfyller kravene under og søk her:

Søk om å bli meddommer

Lovverket stiller krav til hvem som kan velges som meddommer i Oslo kommune. Noen av disse kravene er at

  • du er folkeregistrert i Oslo kommune
  • du er over 21 år og under 70 år ved valgperiodens start 01.01.2025
  • du snakker og forstår norsk
  • du er statsborger i Norge eller et annet nordisk land, eller har vært folkeregistrert som bosatt i Norge de tre siste årene
  • du har plettfri vandel
  • du kan blant annet ikke jobbe i politiet, kriminalomsorgen, domstolene, Justisdepartementet, påtalemyndigheten, Politihøgskolen eller Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS (tidligere Fengselsskolen)
  • heller ikke studenter ved Politihøgskolen og Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS (tidligere Fengselsskolen) kan bli meddommere
  • du kan ikke være praktiserende advokat eller advokatfullmektig
  • du kan ikke være under offentlig gjeldsforhandling eller konkursbehandling eller i konkurskarantene
  • du må være personlig egnet til oppgaven (må kunne følge forhandlingene i retten, forstå de problemstillinger saken reiser, ta stilling til problemstillingene og gi uttrykk for ditt syn)

Personer som er døve eller blinde, sterkt syns- eller hørselssvekket eller ute av stand til å gjøre seg forstått, kan heller ikke være meddommere.

Se krav til vandel og fullstendig liste over hvilke stillinger du ikke kan ha i domstolloven §70-72

Hva gjør en meddommer?

Meddommere er vanlige innbyggere som er med på å ta avgjørelser i rettssaker. Som meddommer kan du regne med å bli innkalt én til fire ganger i året. De fleste rettssaker varer fra én til tre dager, men enkelte saker kan vare lenger.

Vervet som meddommer i Oslo tingrett eller Borgarting lagmannsrett betyr at du er en av flere meddommere som skal dømme sammen med juridiske fagdommere.

Les mer om hva det vil si å være meddommer her